ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം!
  • ജെറ്റ് മില്ലിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ

    ജെറ്റ് മില്ലിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ

    1. പുറത്ത് ബെയറിംഗ്, മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുക, തുടർന്ന് ജാം.2. വാൽവും വാൽവ് കോറും കാസ്റ്റിംഗ് ഭാഗങ്ങളാണ്, ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം രൂപഭേദം സംഭവിക്കുന്നില്ല.3.CNC പ്രക്രിയ നല്ല കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നു.